กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยวัฒน์ กลิ่นเกษร
ครู คศ.3

นายประเสริฐ พลอยบุตร
ครู คศ.3

น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0918148180
อีเมล์ : [email protected]