คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภิชฌา การุนวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์ภัค คชวงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3