พันธกิจ-เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ
2. พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี
4. ส่งเสริมความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
5. สร้างผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
2. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
3. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
5. นักเรียนรักชุมชนของตน และสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานักเรียนรู้รักษ์ชุมชน มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง