ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายหมุน บุญเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง บุญเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยนรงณ์ บรรทัดเที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย นิ่มอวยชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี๒๕๒๑ ถึง ปี๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ศรีโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี ๒๕๔๖ ถึง ปี๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายบัว กล้วยดี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่(คนที่๑)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑-เดือนมีนาคม๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พลอยบุตร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่(คนที่๒)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑-เดือนมีนาคม๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่(คนที่๓)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑-เดือนมีนาคม๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :