ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ แต่เดิมได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดห้วยใหญ่เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนในหมู่ที่ 7 และ 16 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีเจ้าอธิการน้อยเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ และประชาชนชาวบ้านห้วยใหญ่ได้ช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสระโบสถ์ 2” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีนายฉาก  แซ่เซียว เป็นครูใหญ่ นายหมุน บุญเพชร เป็นครูน้อย
          ปี พุทธศักราช 2518 ได้รับความร่วมมือจากคณะครู กรรมการศึกษาและประชาชน โดยมีนายแสวง บุญเพชร ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินได้ 6 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา (ที่ดินโรงเรียนในปัจจุบัน)และในปีเดียวกัน ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 211,400 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ชนิด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ในขณะนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนวัดห้วยใหญ่"
          ปี 
พุทธศักราช 2519 (เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2519) ได้เปิดใช้อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เป็นครั้งแรก ถือเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกของโรงเรียนวัดห้วยใหญ่
          ปี 
พุทธศักราช 2523 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนประถมปลาย ชั้นประถมปีที่ 5
          ปี 
พุทธศักราช 2524 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          ปี 
พุทธศักราช 2525 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน “วัดห้วยใหญ่” เป็น “โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่”
          ปี 
พุทธศักราช 2534 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนเด็กเล็กอีก 1 ชั้นเรียน
          ปี 
พุทธศักราช 2536 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  อนุบาล 1 – 2
          ปี 
พุทธศักราช 2537 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก
          ปี 
พุทธศักราช 2538 ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          ปี 
พุทธศักราช 2539 ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีนักเรียนจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรุ่นแรก และในปีนี้ได้รับงบประมาณของ สปช. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,640,000 บาท เป็นอาคารเรียนถาวรหลังที่ 2
          ปี 
พุทธศักราช 2539 ได้รับความร่วมมือจากคณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน ประมาณ 120,000 บาท ถมดินบริเวณสนามโรงเรียนและถนน ได้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ สู.เฉลี่ยประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังสนามโรงเรียน
          ปี 
พุทธศักราช 2540 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา
          ปี 
พุทธศักราช 2541 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ ในปีนี้เป็นปีที่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 3 ขวบ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน  และในปีเดียวกัน สภาตำบลห้วยใหญ่ ได้จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร สูง 0.15 เมตร งบประมาณ 232,100 บาท (ตั้งแต่หน้าโรงเรียนถึงหน้าอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ)
          ปี 
พุทธศักราช 2542 สภาตำบลห้วยใหญ่ ได้จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 0.15 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท โครงการมิยาซาวา (บริเวณหน้าอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ)
          ปี 
พุทธศักราช 2543 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
          ปี 
พุทธศักราช 2544 โอนการจัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ ให้กับท้องถิ่นเป็นผู้จัดการศึกษาแต่ยังใช้สถานที่จัดการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รวมทั้งตัดโอนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเข้าไปอยู่ในสังกัด อบจ.ลพบุรี
          ปี 
พุทธศักราช 2546 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 945,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นอาคารหลังที่ 3
          ปี 
พุทธศักราช 2547 ผู้บริหารโรงเรียน ได้ขออนุญาต รื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านสามแยกมาเจริญ (โรงเรียนยุบมาเรียนรวม) คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกัน รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากโรงเรียนบ้านสามแยกมาเจริญ นำมาก่อสร้างเป็นอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย พร้อมกันนั้นโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ได้รับการสนับสนุนสมทบ งบประมาณจากกองสลาก จำนวน 200,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ จึงถือว่าเป็นอาคารเรียนถาวร หลังที่ 3
          ปี 
พุทธศักราช 2549 ได้รับการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )  เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2
          ปี 
พุทธศักราช 2553 ได้รับการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )  เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับดีมาก และการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ระดับดี  ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3
          ปี 
พุทธศักราช 2555 (วันที่ 31 สิงหาคม 2555) ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 “ โรงเรียนดีประจำอำเภอ “
          ปี 
พุทธศักราช 2556 ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
          ปี 
พุทธศักราช 2558 ได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเด่น ในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2558
          ปี 
พุทธศักราช 2559 ได้รับการรับรองจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2559
          ปี 
พุทธศักราช 2560 ได้ได้รับงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 792,000 บาท จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ แบบ สปช 202/26  จำนวน 1 หลัง
ในปีเดียวกัน  ได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบลงทุน จำนวน 3,400,100 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ถือเป็นอาคารเรียนถาวรหลังที่ 5

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา  ภายใต้การบริหารงานโดย  นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่