หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร


การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ