กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (Download) 

  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  (Download) 

  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  (Download)

  4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (Download)

  5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (Download)

  6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (Download)

  7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  (ฉบับอัพเดท)      (Download)

  8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (DownLoad)

10.  ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  (Download)

11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (Download)

12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (Download)

13.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (Download)

 14.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (Download)