ครูเก่าเราคิดถึง

นายดิลก จำปา
ครู

นายชัยวัฒน์ กลิ่นเกษร
ครู

นางพรดิถึ ยอดดี
ครู