ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมยศ นาคเกษม
นักการภารโรง

น.ส.สุรีรัตน์ เขียงลาย
เจ้าพนักงานธุรการ