กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

น.ส.สายบัว กล้วยดี
ครู คศ.3