กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดิลก จำปา
ครู คศ.2