คณะครูและบุคลากร

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

นายดิลก จำปา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยวัฒน์ กลิ่นเกษร
หัวหน้างานอาคารสถานที่-งานอาหารกลางวัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
หัวหน้างานวิชาการ-งานข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายประเสริฐ พลอยบุตร
งานกิจการ-งานปกครอง นักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรำไพ โพธิ์แดง
งานการเงิน-งานเรียนร่วม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพรดิถี ยอดดี
งานวิชาการช่วงชั้นที่ 1-งานอนามัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

น.ส.สายบัว กล้วยดี
หัวหน้างานการเงิน-สำมะโนนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
เจ้าหน้าที่พัสดุ-วิชาการปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

น.ส.สาวิตรี ประทุมตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : xxxxxxxxxxxxxxx
อีเมล์ : [email protected]

น.ส.ฐิติมน นุบุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : [email protected]

น.ส.ลักษณ์ภัทร โอชารส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : [email protected]

น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0918148180
อีเมล์ : [email protected]

น.ส.สุภาพรรณ บุญสิมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0822256014

น.ส.สาหร่าย เต็มหัตถ์
พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

นางสายรุ้ง ทองดี
พี่เลี้ยงปฐมวัย

นายสมยศ นาคเกษม
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.สุรีรัตน์ เขียงลาย
เจ้าพนักงานธุรการ