ปฐมวัย

น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสายรุ้ง ทองดี
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

น.ส.สาหร่าย เต็มหัตถ์
พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม