คณะผู้บริหาร

นางสาวสายบัว กล้วยดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่